menú

política de privacidade para clientes

 1. Xeral: RESPONSABLE DO TRATAMENTO:

  R é a responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se facilitan no presente contrato, así como calquera outros que R obteña durante a prestación dos servizos contratados.

  A presente cláusula ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten na condición de Cliente, ou representante de cliente (en diante, “Representante”) -segundo se identifiquen nos correspondentes apartados-en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“RGPD”), así como os detalles de como se tratan os datos en R. En caso de dúbida relativa ao tratamento dos datos persoais o Cliente e o Representante, poderá contactar con R na seguinte dirección: fala-con-R@mundo-r.net. Así mesmo, R informa ao Cliente e ao Representante de que conta cun Delegado de Protección de Datos, que é a persoa encargada de protexer o dereito fundamental á protección de datos e que se encarga do cumprimento da normativa en protección de datos en R con quen o Cliente e o Representante poderán poñerse en contacto a través da seguinte dirección dpd@mundo-r.net

 2. FINALIDADES DO TRATAMENTO, BASE LEGAL E COMUNICACIÓNS DE DATOS:

  Na seguinte táboa o Cliente e o Representante poden consultar:

  • As finalidades do tratamento dos datos persoais, isto é, o motivo polo cal R trata os datos persoais dos Clientes ou Representantes.
  • As bases legais que permiten o tratamento de datos por parte de R para cada unha das finalidades indicadas.
  • Os destinatarios dos datos persoais. A estes efectos, R informa o Cliente e Representante de que non cede os datos persoais a terceiros salvo cando exista unha obriga legal (Facenda Pública, Xuíces e Tribunais…) ou R o indique expresamente na táboa que figura a continuación. Por outra banda, poderán ter acceso aos datos persoais os encargados do tratamento de R, é dicir, os prestadores de servizos de R que para o desenvolvemento das súas funcións teñan que acceder aos datos persoais. Estes prestadores de servizos que acceden aos datos persoais, con carácter xeral e entre outros, dedícanse aos sectores de sistemas de información e tecnoloxía. Na táboa que figura a continuación indicaranse aqueloutros sectores en cuxa virtude os prestadores de servizos de R teñen que acceder aos datos persoais.
  • A existencia de potenciais transferencias internacionais de datos, e
  • O prazo de conservación dos datos. A estes efectos R informa ao Cliente e Representante de que conserva os datos persoais durante toda a vixencia da relación contractual ou por un período superior se así nolo autoriza o Cliente ou o Representante. Así mesmo, R informa ao Cliente e Representante que os datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, polos prazos que legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación.


  Así mesmo, R informa ao Cliente e Representante de que poden solicitar máis información sobre os destinatarios dos datos enviando un correo electrónico á dirección fala-con-R@mundo-r.net, indicando o tratamento concreto sobre cuxos destinatarios requira máis información.

  Finalidade do tratamento
  Base legal
  Destinatarios
  Transferencias internacionais
  Prazo de conservación
  Cliente: xestión dos datos persoais para a prestación dos servizos contratados a R no contrato de prestación de servizos. Así como atender ás dúbidas e reclamacións derivadas da propia prestación do servizo

  Representante: xestión dos datos persoais para manter o contacto coas entidades ás que representas para a prestación de servizos, atender ás dúbidas e reclamacións derivadas da propia prestación do servizo que realices en nome da entidade á que representas.
  Cliente: xestión da relación contractual: prestación dos servizos solicitados, así como a atención ás reclamacións ou consultas realizadas no marco desta prestación de servizos.

  Representante: interese lexítimo de R para permanecer en contacto coa entidade á que representas e á cal lle prestamos servizos
  Os datos poden ser cedidos á entidade bancaria respecto da cal aceptases a domiciliación de “Débeda Directa SEPA”.

  Os prestadores de servizos que poderían acceder aos datos persoais para este tratamento dedícanse aos seguintes sectores: distribuidores e comercializadores de servizos, servizos de call center, instaladores e técnicos de mantemento.
  Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais, fóra da contratación do servizo NubeR, nese caso os datos persoais do Cliente ou Representante serán almacenados en Amazon Web Services, entidade adherida ao acordo de Privacy Shield, o cal implica que ten un nivel de protección de datos equiparable ao español.
  Durante a relación contractual
  Cliente: xestionar as reclamacións de cantidade que o Cliente deba pola prestación de servizos

  Representante: xestionar as reclamacións de cantidade coa la entidade á que representas, servíndonos de punto de contacto.
  Interese lexítimo: R está facultada para iniciar as accións necesarias para o recobro das cantidades en débeda aos seus Clientes.
  Os prestadores de servizos que poderían acceder aos datos persoais para este tratamento dedícanse aos sectores de recobro.
  Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  Ata o pago da débeda.
  Cliente: Ficheiros de solvencia patrimonial negativa:
  • Consulta de ficheiros de solvencia patrimonial creando un perfil sobre a solvencia patrimonial do Cliente. A estes efectos, consultaranse as débedas vencidas coa propia sociedade e ficheiros de solvencia patrimonial negativos.
  • Inscrición en ficheiros de solvencia patrimonial negativa.
  Interese lexítimo: realizarase un proceso de comprobación da solvencia patrimonial no momento da contratación aos efectos de determinar se cumpre a política de prevención de fraude de R. Así mesmo, en caso de falta de pagamento, a débeda será inscrita en ficheiros de solvencia patrimonial negativa.
  Os datos poden ser cedidos a Equifax Ibérica, S.L.

  Os prestadores de servizos que poderían acceder aos datos persoais para este tratamento dedícanse aos sectores de recobro.
  Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  No caso de consulta de ficheiro, durante a relación contractual

  No caso de inscrición en ficheiros de solvencia patrimonial negativa, ata a cancelación da débeda ou o transcurso de 6 anos dende que a mesma resultase esixible.
  Cliente: Identificar o tráfico irregular fraudulento para, en caso de que se detecte que o Cliente pode ser prexudicado, proceder ao bloqueo das chamadas entrantes ou saíntes.
  Obriga legal: O Real Decreto 381/2015 obriga a todos os operadores de telecomunicacións á identificación do tráfico irregular.
  Os datos poden ser cedidos ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

  Os prestadores de servizos que poderían acceder aos teus datos persoais para este tratamento dedícanse á monitorización do tráfico.
  Non se realizan transferencias internacionais dos teus datos persoais.
  12 meses dende a realización do bloqueo.
  Cliente e Representante: Xestión das solicitudes de portabilidade.
  Obriga legal: artigo 21 da Ley 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións.
  Os datos poden ser cedidos a outras operadoras cando o Cliente solicite a portabilidade.

  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos son a entidade de referencia para a xestión da túa portabilidade e terceiros verificadores.
  Non se realizan transferencias internacionais dos teus datos persoais.
  Portabilidade saínte: durante a xestión da portabilidade.

  Portabilidade entrante: durante a relación contractual.
  Cliente e Representante:
  Envío de comunicacións comerciais de R por medios electrónicos (como, por ejemplo, correo electrónico).

  Para a realización destas comunicacións teranse en conta os datos agregados de consumo, de forma que R poida remitir comunicacións comerciais máis personalizadas e acordes ás necesidades do Cliente.

  Así mesmo, utilizaranse para realizar invitacións a eventos e participacións en concursos, así como enviar noticias relativas a R.

  Se es Representante, remitiranse comunicacións comerciais na túa condición de receptor ou punto de contacto coa entidade á que representas.
  Interese lexítimo de R: para manter ao Cliente actualizado e ofrecer produtos ou servizos similares aos contratados.
  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing que realizan as distintas campañas.
  Non se realizarán transferencias internacionais dos datos persoais.
  Ata 18 meses desde a última interacción coa Sociedade unha vez finalizada a relación contractual. No caso de que o Cliente ou o Representante exerciten o dereito de oposición non se remitirán máis comunicacións comerciais por medios electrónicos.
  Cliente e Representante:
  Envío de comunicacións comerciais de R por medios NON electrónicos (como, por exemplo, chamadas ou correo postal).

  Para a realización destas comunicacións teranse en conta os datos agregados de consumo, de forma que R poida remitir comunicacións comerciais máis personalizadas e acordes ás necesidades do Cliente.

  Así mesmo utilizaranse para realizar invitacións a eventos e participacións en concursos, así como enviar noticias relativas a R.

  No caso de Representante remitiranse comunicacións comerciais na condición de receptor ou punto de contacto coa entidade á que representa.
  Interese lexítimo de R: para manter ao Cliente actualizado e ofrecer produtos ou servizos similares aos contratados.
  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing que realizan as distintas campañas.
  Non se realizarán transferencias internacionais dos datos persoais.
  Durante a relación contractual. No caso de que o Cliente ou o Representante exerciten o dereito de oposición non se remitirán máis comunicacións comerciais por medios NON electrónicos.

  Información necesaria e actualizada

  Todos os campos que aparezan sinalados cun asterisco (*) nos formularios que se lle faciliten ao Cliente ou ao Representante deberanse cubrir obrigatoriamente, de tal modo que a omisión dalgún deles podería comportar a imposibilidade de prestar o servizo contratado.

  Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non teña erros, o Cliente ou o Representante deberá comunicar a R, á maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos datos de carácter persoal que se vaian producindo a través do seguinte correo electrónico: fala-con-R@mundo-r.net. Así mesmo, poderás actualizar os teus datos persoais a través da túa área privada na Web.

 3. DEREITOS DOS INTERESADOS:

  R informa ao Cliente e ao Representante que poderán exercer os seguintes dereitos:

  (i) dereito de acceso aos datos persoais para saber cales están sendo obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;

  (ii) dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;

  (iii) dereito de supresión dos datos persoais, cando isto sexa posible;

  (iv) dereito a solicitar a limitación do tratamento dos datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, en cuxo caso, R poderá conservar os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (v) dereito de oposición ao tratamento dos datos persoais, cando a base legal que habilite a R para o seu tratamento, das indicadas na táboa arriba incluída, sexa o interese lexítimo. R deixará de tratar os datos salvo que teña un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (vi) dereito á portabilidade dos teus datos, cando a base legal que habilite a R para o seu tratamento, das indicadas na táboa arriba incluída, sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.

  (vii) dereito a revocar o consentimento outorgado a R.

  O Cliente ou o Representante poderán exercitar os dereitos acompañando acreditación da túa identidade (DNI ou documento equivalente) en calquera momento e da forma gratuíta das seguintes formas:

   (i) Dirixindo un correo electrónico a fala-con-r@mundo-r.net indicando o dereito que desexas exercitar e os teus datos identificativos (para a túa comodidade, deixámosche uns formularios tipo para exercitar os teus dereitos).

   (ii) Dirixindo unha solicitude escrita a Apdo. Correos 2096. 15080 A Coruña indicando o dereito que desexas exercitar e os teus datos persoais.

  Se o Cliente ou o Representante considerara que R non tratou os datos persoais adecuadamente poderá contactar co Delegado de Protección de Datos na dirección dpd@mundo-r.net. Sen embargo, R informa ao Cliente e o Representante de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos datos persoais.

 

 1. Xeral: RESPONSABLE DO TRATAMENTO:

  R é a responsable do tratamento dos datos de carácter persoal que se facilitan no presente contrato, así como calquera outros que R obteña durante a prestación dos servizos contratados.

  A presente cláusula ten por obxecto facilitar información sobre os dereitos que asisten na condición de Cliente, ou representante de cliente (en diante, “Representante”) -segundo se identifiquen nos correspondentes apartados-en virtude do Regulamento Xeral de Protección de Datos (“RGPD”), así como os detalles de como se tratan os datos en R. En caso de dúbida relativa ao tratamento dos datos persoais o Cliente e o Representante, poderá contactar con R na seguinte dirección: fala-con-R@mundo-r.net. Así mesmo, R informa ao Cliente e ao Representante de que conta cun Delegado de Protección de Datos, que é a persoa encargada de protexer o dereito fundamental á protección de datos e que se encarga do cumprimento da normativa en protección de datos en R con quen o Cliente e o Representante poderán poñerse en contacto a través da seguinte dirección dpd@mundo-r.net

 2. FINALIDADES DO TRATAMENTO, BASE LEGAL E COMUNICACIÓNS DE DATOS:

  Na seguinte táboa o Cliente e o Representante poden consultar:

  • As finalidades do tratamento dos datos persoais, isto é, o motivo polo cal R trata os datos persoais dos Clientes ou Representantes.
  • As bases legais que permiten o tratamento de datos por parte de R para cada unha das finalidades indicadas.
  • Os destinatarios dos datos persoais. A estes efectos, R informa o Cliente e Representante de que non cede os datos persoais a terceiros salvo cando exista unha obriga legal (Facenda Pública, Xuíces e Tribunais…) ou R o indique expresamente na táboa que figura a continuación. Por outra banda, poderán ter acceso aos datos persoais os encargados do tratamento de R, é dicir, os prestadores de servizos de R que para o desenvolvemento das súas funcións teñan que acceder aos datos persoais. Estes prestadores de servizos que acceden aos datos persoais, con carácter xeral e entre outros, dedícanse aos sectores de sistemas de información e tecnoloxía. Na táboa que figura a continuación indicaranse aqueloutros sectores en cuxa virtude os prestadores de servizos de R teñen que acceder aos datos persoais.
  • A existencia de potenciais transferencias internacionais de datos, e
  • O prazo de conservación dos datos. A estes efectos R informa ao Cliente e Representante de que conserva os datos persoais durante toda a vixencia da relación contractual ou por un período superior se así nolo autoriza o Cliente ou o Representante. Así mesmo, R informa ao Cliente e Representante que os datos permanecerán bloqueados para a atención de reclamacións xudiciais, administrativas ou fiscais, polos prazos que legalmente determine cada normativa que resulte de aplicación.


  Así mesmo, R informa ao Cliente e Representante de que poden solicitar máis información sobre os destinatarios dos datos enviando un correo electrónico á dirección fala-con-R@mundo-r.net, indicando o tratamento concreto sobre cuxos destinatarios requira máis información.

  - Finalidade do tratamento: Cliente: xestión dos datos persoais para a prestación dos servizos contratados a R no contrato de prestación de servizos. Así como atender ás dúbidas e reclamacións derivadas da propia prestación do servizo
  Representante: xestión dos datos persoais para manter o contacto coas entidades ás que representas para a prestación de servizos, atender ás dúbidas e reclamacións derivadas da propia prestación do servizo que realices en nome da entidade á que representas.
  - Base legal: Cliente: xestión da relación contractual: prestación dos servizos solicitados, así como a atención ás reclamacións ou consultas realizadas no marco desta prestación de servizos.

  Representante: interese lexítimo de R para permanecer en contacto coa entidade á que representas e á cal lle prestamos servizos
  - Destinatarios: Os datos poden ser cedidos á entidade bancaria respecto da cal aceptases a domiciliación de “Débeda Directa SEPA”.

  Os prestadores de servizos que poderían acceder aos datos persoais para este tratamento dedícanse aos seguintes sectores: distribuidores e comercializadores de servizos, servizos de call center, instaladores e técnicos de mantemento.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais, fóra da contratación do servizo NubeR, nese caso os datos persoais do Cliente ou Representante serán almacenados en Amazon Web Services, entidade adherida ao acordo de Privacy Shield, o cal implica que ten un nivel de protección de datos equiparable ao español.
  - Prazo de conservación: Durante a relación contractual

   

  - Finalidade do tratamento: Cliente: xestionar as reclamacións de cantidade que o Cliente deba pola prestación de servizos
  Representante: xestionar as reclamacións de cantidade coa la entidade á que representas, servíndonos de punto de contacto.
  - Base legal: Interese lexítimo: R está facultada para iniciar as accións necesarias para o recobro das cantidades en débeda aos seus Clientes.
  - Destinatarios: Os prestadores de servizos que poderían acceder aos datos persoais para este tratamento dedícanse aos sectores de recobro.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  - Prazo de conservación: Ata o pago da débeda.

   

  - Finalidade do tratamento: Cliente: Ficheiros de solvencia patrimonial negativa:

  • Consulta de ficheiros de solvencia patrimonial creando un perfil sobre a solvencia patrimonial do Cliente. A estes efectos, consultaranse as débedas vencidas coa propia sociedade e ficheiros de solvencia patrimonial negativos.
  • Inscrición en ficheiros de solvencia patrimonial negativa.

  - Base legal: Interese lexítimo: realizarase un proceso de comprobación da solvencia patrimonial no momento da contratación aos efectos de determinar se cumpre a política de prevención de fraude de R. Así mesmo, en caso de falta de pagamento, a débeda será inscrita en ficheiros de solvencia patrimonial negativa.
  - Destinatarios: Os datos poden ser cedidos a Equifax Ibérica, S.L.

  Os prestadores de servizos que poderían acceder aos datos persoais para este tratamento dedícanse aos sectores de recobro.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais dos datos persoais.
  - Prazo de conservación: No caso de consulta de ficheiro, durante a relación contractual

  No caso de inscrición en ficheiros de solvencia patrimonial negativa, ata a cancelación da débeda ou o transcurso de 6 anos dende que a mesma resultase esixible.

   

  - Finalidade do tratamento: Cliente: Identificar o tráfico irregular fraudulento para, en caso de que se detecte que o Cliente pode ser prexudicado, proceder ao bloqueo das chamadas entrantes ou saíntes.
  - Base legal: Obriga legal: O Real Decreto 381/2015 obriga a todos os operadores de telecomunicacións á identificación do tráfico irregular.
  - Destinatarios: Os datos poden ser cedidos ao Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital.

  Os prestadores de servizos que poderían acceder aos teus datos persoais para este tratamento dedícanse á monitorización do tráfico.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais dos teus datos persoais.
  - Prazo de conservación: 12 meses dende a realización do bloqueo.

   

  - Finalidade do tratamento: Cliente e Representante: Xestión das solicitudes de portabilidade.
  - Base legal: Obriga legal: artigo 21 da Ley 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións.
  - Destinatarios: Os datos poden ser cedidos a outras operadoras cando o Cliente solicite a portabilidade.

  As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos son a entidade de referencia para a xestión da túa portabilidade e terceiros verificadores.
  - Transferencias internacionais: Non se realizan transferencias internacionais dos teus datos persoais.
  - Prazo de conservación: Portabilidade saínte: durante a xestión da portabilidade.

  Portabilidade entrante: durante a relación contractual.

   

  - Finalidade do tratamento: Cliente e Representante:
  Envío de comunicacións comerciais de R por medios electrónicos (como, por ejemplo, correo electrónico).

  Para a realización destas comunicacións teranse en conta os datos agregados de consumo, de forma que R poida remitir comunicacións comerciais máis personalizadas e acordes ás necesidades do Cliente.

  Así mesmo, utilizaranse para realizar invitacións a eventos e participacións en concursos, así como enviar noticias relativas a R.

  Se es Representante, remitiranse comunicacións comerciais na túa condición de receptor ou punto de contacto coa entidade á que representas.
  - Base legal: Interese lexítimo de R: para manter ao Cliente actualizado e ofrecer produtos ou servizos similares aos contratados.
  - Destinatarios: As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing que realizan as distintas campañas.
  - Transferencias internacionais: Non se realizarán transferencias internacionais dos datos persoais.
  - Prazo de conservación: Ata 18 meses desde a última interacción coa Sociedade unha vez finalizada a relación contractual. No caso de que o Cliente ou o Representante exerciten o dereito de oposición non se remitirán máis comunicacións comerciais por medios electrónicos.

   

  - Finalidade do tratamiento: Cliente e Representante:
  Envío de comunicacións comerciais de R por medios NON electrónicos (como, por exemplo, chamadas ou correo postal).

  Para a realización destas comunicacións teranse en conta os datos agregados de consumo, de forma que R poida remitir comunicacións comerciais máis personalizadas e acordes ás necesidades do Cliente.

  Así mesmo utilizaranse para realizar invitacións a eventos e participacións en concursos, así como enviar noticias relativas a R.

  No caso de Representante remitiranse comunicacións comerciais na condición de receptor ou punto de contacto coa entidade á que representa.
  - Base legal: Interese lexítimo de R: para manter ao Cliente actualizado e ofrecer produtos ou servizos similares aos contratados.
  - Destinatarios: As categorías de prestadores de servizos que poderían acceder aos datos serán as entidades de call center ou empresas de telemarketing que realizan as distintas campañas.
  - Transferencias internacionais: Non se realizarán transferencias internacionais dos datos persoais.
  - Prazo de conservación: Durante a relación contractual. No caso de que o Cliente ou o Representante exerciten o dereito de oposición non se remitirán máis comunicacións comerciais por medios NON electrónicos.  Información necesaria e actualizada

  Todos os campos que aparezan sinalados cun asterisco (*) nos formularios que se lle faciliten ao Cliente ou ao Representante deberanse cubrir obrigatoriamente, de tal modo que a omisión dalgún deles podería comportar a imposibilidade de prestar o servizo contratado.

  Para que a información facilitada estea sempre actualizada e non teña erros, o Cliente ou o Representante deberá comunicar a R, á maior brevidade posible, as modificacións e rectificacións dos datos de carácter persoal que se vaian producindo a través do seguinte correo electrónico: fala-con-R@mundo-r.net. Así mesmo, poderás actualizar os teus datos persoais a través da túa área privada na Web.

 3. DEREITOS DOS INTERESADOS:

  R informa ao Cliente e ao Representante que poderán exercer os seguintes dereitos:

  (i) dereito de acceso aos datos persoais para saber cales están sendo obxecto de tratamento e as operacións de tratamento levadas a cabo con eles;

  (ii) dereito de rectificación de calquera dato persoal inexacto;

  (iii) dereito de supresión dos datos persoais, cando isto sexa posible;

  (iv) dereito a solicitar a limitación do tratamento dos datos persoais cando a exactitude, a legalidade ou a necesidade do tratamento dos datos resulte dubidosa, en cuxo caso, R poderá conservar os datos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (v) dereito de oposición ao tratamento dos datos persoais, cando a base legal que habilite a R para o seu tratamento, das indicadas na táboa arriba incluída, sexa o interese lexítimo. R deixará de tratar os datos salvo que teña un interese lexítimo imperioso ou para a formulación, o exercicio ou a defensa de reclamacións.

  (vi) dereito á portabilidade dos teus datos, cando a base legal que habilite a R para o seu tratamento, das indicadas na táboa arriba incluída, sexa a existencia dunha relación contractual ou o teu consentimento.

  (vii) dereito a revocar o consentimento outorgado a R.

  O Cliente ou o Representante poderán exercitar os dereitos acompañando acreditación da túa identidade (DNI ou documento equivalente) en calquera momento e da forma gratuíta das seguintes formas:

   (i) Dirixindo un correo electrónico a fala-con-r@mundo-r.net indicando o dereito que desexas exercitar e os teus datos identificativos (para a túa comodidade, deixámosche uns formularios tipo para exercitar os teus dereitos).

   (ii) Dirixindo unha solicitude escrita a Apdo. Correos 2096. 15080 A Coruña indicando o dereito que desexas exercitar e os teus datos persoais.

  Se o Cliente ou o Representante considerara que R non tratou os datos persoais adecuadamente poderá contactar co Delegado de Protección de Datos na dirección dpd@mundo-r.net. Sen embargo, R informa ao Cliente e o Representante de que ten dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos se considera que se cometeu unha infracción da lexislación en materia de protección de datos respecto ao tratamento dos datos persoais.