menú

nota legal web

 1. Estas condicións xerais regulan o uso do sitio web www.mundo-R.com (en diante a Web) de R CABLE Y TELECABLE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. (en diante "R"). A utilización da Web atribúe a condición de usuario deste (en diante o "Usuario") e expresa a adhesión plena e sen reservas do Usuario a todas e cada unha das Condicións Xerais na versión publicada por R no momento mesmo en que o Usuario acceda ao Web.

  O acceso ou a utilización de certos servizos e contidos ofrecidos aos Usuarios na Web ou a través dela, encóntrase sometida a certas condicións particulares propias que, segundo os casos, substitúen, completan ou modifican as Condicións Xerais. Por iso o Usuario ha de ler atentamente tamén as correspondentes Condicións Particulares, con anterioridade ao acceso ou a utilización dos devanditos servizos e contidos. O acceso ou a utilización dos devanditos servizos e contidos expresa a enteira e incondicional aceptación das Condicións Particulares na versión publicada por R no momento no que se produza o devandito acceso ou utilización.

 2. A través da Web, R facilita aos Usuarios o acceso e a utilización de diversos servizos e contidos postos a disposición dos Usuarios por R ou por terceiros usuarios da Web ou terceiros provedores de servizos e contidos.

  R resérvase o dereito a modificar unilateralmente, en calquera momento e sen aviso previo, a presentación e configuración da Web, así como tamén se reserva o dereito a modificar ou eliminar, en calquera momento e sen previo aviso, os servizos, contidos e/ou as condicións requiridas para acceder ou utilizar a Web, os servizos e/ou contidos.

  R non garante a dispoñibilidade e continuidade do funcionamento da Web e dos servizos e contidos.

  R exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta de dispoñibilidade ou de continuidade do funcionamento do Web, os seus servizos ou contidos.


 3. R ostenta todos os dereitos sobre o contido, deseño e código fonte desta páxina web e, en especial, con carácter enunciativo e non limitativo, sobre as fotografías, imaxes, textos, logos, deseños, marcas, nomes comerciais e datos que se inclúen na web. Advírtese aos Usuarios que tales dereitos están protexidos pola lexislación vixente española e internacional relativa á propiedade intelectual e industrial. Así mesmo o contido desta web tamén ten a consideración de programa informático e, polo tanto, resúltalle totalmente aplicable a lexislación española e comunitaria europea vixente na materia.

 4. A presente Web pode conter conexións con outras webs operadas por terceiros alleos a R. Estas conexións son facilitadas exclusivamente para a comodidade do Usuario. R non controla as devanditas webs nin se fai responsable dos seus contidos. A inclusión das devanditas conexións con outras webs de terceiros non implica a aprobación do contido destes por parte de R nin a existencia de ningún tipo de asociación entre R e as persoas que os operan.

 5. O Usuario comprométese a utilizar a Web e os servizos e contidos de xeito conforme coa lei e co disposto nestas Condicións Xerais e se obriga a absterse de utilizar a Web e os servizos e contidos con fins ou efectos ilícitos, contrarios ao establecido nas presentes Condicións Xerais, lesivos dos dereitos e intereses de terceiros ou que de calquera outra forma poidan danar, inutilizar, sobrecargar ou deteriorar a Web e os servizos e contidos ou impedir a normal utilización e/ou desfrute desta e dos servizos e contidos por parte dos usuarios.

 6. O Usuario obrígase a facer un uso conforme á lei e ás presentes condicións xerais daqueles servizos e contidos que pola súa natureza, permiten aos Usuarios introducir contidos no Web e facelos accesibles a outros Usuarios, como por exemplo os servizos e contidos de chat, foros, correo electrónico, taboleiros de anuncios, páxinas persoais, blogs, servizo fiestras, etc. (en diante e de xeito conxunto "servizos de publicacións web").

  R non ten obriga de controlar e non controla os contidos transmitidos, difundidos ou postos a disposición de terceiros polos Usuarios a través dos "servizos de publicacións web". Non obstante do anterior, R resérvase o dereito a revisar en calquera momento e sen previo aviso, por iniciativa propia ou a petición de terceiro, os contidos transmitidos, difundidos ou postos a disposición de terceiros polos Usuarios a través dos "servizos de publicacións web" e a impedir a súa transmisión, difusión ou posta a disposición de terceiros no caso de que, ao seu xuízo, resulten contrarios ao disposto nestas Condicións Xenerais, á lei, a moral e a orde pública.


 7. O Usuario é consciente e acepta voluntariamente que o uso do Web, dos seus servizos e contidos, dos foros ou de calquera dos seus contidos ten lugar en todo caso baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

 8. R non controla con carácter previo e non garante a ausencia de virus nos contidos nin a ausencia doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións no sistema informático do Usuario (software ou hardware) ou nos documentos electrónicos e ficheiros almacenados no sistema informático do Usuario.

  R exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á presenza de virus ou á presenza doutros elementos lesivos nos contidos.


 9. A información, o software e/ou os produtos ou servizos e contidos comprendidos neste Web poden conter inexactitudes ou erros tipográficos. Así mesmo, periodicamente engádense cambios á información contida neste Web.

  Nin R nin os seus subministradores se fan responsables por danos directos, indirectos, punitivos, fortuítos, especiais, derivativos ou de calquera outro tipo, incluíndo a título meramente indicativo e non exhaustivo, danos por perda de uso, de datos ou de ganancias que se deriven ou estean relacionados coa utilización deste sitio Web, coa imposibilidade ou a demora para poder utilizar este Web, coa prestación de servizos e contidos ou a imposibilidade para iso ou con calquera información, software, produtos ou gráficos relacionados obtidos a través deste Web.


 10. R resérvase o dereito a denegar discrecionalmente en calquera momento e sen necesidade de preaviso o acceso de calquera Usuario a este Web ou algunha parte deste.

 11. Na sección tarifas e promocións figuran as tarifas vixentes, as condicións da promoción benvida, así como o histórico de ambas as dúas.

  As tarifas publicadas en dita sección correspóndense coas comunicadas aos seguintes organismos oficiais: CMT, SETSI, Instituto Nacional de Consumo, Consello de Consumidores e Usuarios e Axencia Española de Protección de Datos.

  Para el caso de que existiesen discrepancias nos prezos dos productos e dos servizos de R, prevalecerá sempre, en aras á seguridad xurídica, as tarifas que oficialmente se comunicaron aos mencionados organismos.


 12. Dende esta web pódense adquirir determinados produtos e/ou servizos subministrados por R. Algunhas das descricións dos produtos expostos neste sitio web realízanse sobre a base da información proporcionada polos provedores de R. As fotografías ou vídeos relativos aos produtos e os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase de contidos na páxina web de R, son sobre os obxectos reais postos á venda co fin de facilitar información o máis veraz e exacta posible sobre o produto e as súas características.

  Aos prezos dos produtos que se puidesen vender a través desta páxina web, seranlle de aplicación os impostos vixentes en cada momento. Non obstante, o devandito prezo non inclúe os gastos de envío que puidese supoñer a remisión do produto, en caso de ser inherentes á compra deste, se ben o usuario, será informado, antes de finalizar calquera compravenda, do prezo total do produto, incluíndo tanto os impostos aplicables, coma os gastos de envío se os houber.

  Determinados produtos deberán ser pagados polo usuario no momento no que se tramite o pedido, mediante cartón de crédito ou débito, utilizando para iso unha pasarela de pagamento segura a través da entidade bancaria correspondente. É posible que algúns servizos de pagamento por internet, denominados xenericamente como PAGAMENTO SEGURO, remitan o comprador directamente á páxina web da entidade bancaria mediante a cal se realiza o pagamento, co fin de garantir no sistema de comercio electrónico a total confidencialidade e seguridade no tratamento dos datos. A remisión á propia web da entidade bancaria, en ningún caso é controlada por R, e dependerá única e exclusivamente dos servizos de pagamento cos que conte o seu banco.

  Unha vez formalizado o pedido, R remitirá unha mensaxe á dirección de correo electrónico facilitada polo usuario, coa confirmación do proceso de compra e dos detalles desta. A entrega do produto realizarase na dirección que o Usuario sinalase no formulario de compra e, que en todo caso ha de estar comprendida no territorio nacional, ou nun distribuidor autorizado R. O Usuario garante a R que os datos facilitados no proceso de compra son veraces, non sendo polo tanto R responsable dos erros que na entrega se poidan producir, en caso de que os datos facilitados sexan erróneos ou inexactos.

  Faise constar expresamente que, co fin de evitar posibles fraudes, determinados produtos, se entregarán en exclusiva ao titular do servizo de telecomunicacións R. Só para o caso de que as condicións particulares de contratación o permitan, e sempre que conste autorización previa do titular dos servizos, este poderá ser entregado a un terceiro autorizado por titular, logo de acreditación da súa identidade.

  No caso de entrega de terminais móbiles, o cliente disporá dun prazo máximo de quince (15) días para devolver o terminal comprado a través da web, sempre e cando o devandito produto estea en perfecto estado, cos seus accesorios e manuais e as súas embalaxes orixinais. Non obstante, con carácter previo á devolución deste, deberá informar a R, da devandita devolución.


 13. Todo o relativo ao tratamento de datos persoais relacionados co uso da Web e Apps de R podes consultalo na nosa política de privacidade.

 14. Para unha maior protección dos usuarios da web e aplicacións móbiles, R resérvase o dereito para conservar a IP de navegación e os alias ou “nicks”, ao ter estes consideración de datos persoais e resultarlles de aplicación o disposto na nosa Política de Privacidade.

 15. R pode utilizar cookies para facilitar a navegación pola súa web e para obter unha maior eficacia e personalización dos servizos ofrecidos. As cookies constitúen unha ferramenta empregada polos servidores web para almacenar e recuperar información acerca dos seus visitantes. As cookies utilizadas permiten almacenar información sobre as preferencias e idioma do Usuario, co fin de poder mostrarlle contidos e ofertas de especial interese acordes co seu perfil. O Usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para aceptar ou rexeitar, por defecto, todas as cookies, ou para recibir un aviso en pantalla da recepción de cada cookie e decidir, nese momento, a súa implantación ou non no seu disco duro. Para iso, suxerímoslle a sección de axuda do seu navegador. Non obstante, informámoslle de que que en caso de que rexeite o uso de cookies é probable que o servizo non funcione correctamente. En caso de continuar a navegación sen rexeitar o uso das cookies enténdese que deu o seu consentimento.

 16. En caso de que algunha/s das cláusulas deste condicionado fose declarada nula, iso non deixará sen efecto o resto das cláusulas, o cal seguirá a ser aplicable tendo en conta a vontade das partes.

 17. As condicións recollidas ao longo da web réxense pola Lei Española vixente en cada momento. En caso de controversia que se derive das presentes condicións xerais e para a resolución dos conflitos, as partes expresamente sométense, con renuncia a calquera outro foro que puidese corresponder aos Xulgados e Tribunais da Coruña, agás no caso de que se producise un contrato electrónico cun cliente residencial, en cuxo caso, o foro aplicable será o do lugar no que o Usuario teña o seu domicilio habitual, ou no seu defecto o foro do lugar no que se tiver producido a entrega do ben.

   

  As presentes condicións de uso da web foron actualizadas a 15.06.2012.