menú

declaración de privacidade

R Cable y Telecomunicaciones Galicia, S.A.U. (en diante, R) infórmao de que os seus datos de carácter persoal serán incluídos nun ficheiro cuxo responsable é R, con domicilio na rúa Real 85, 15003, A Coruña, creado coa finalidade de tramitar a súa solicitude de alta así como as labores de información, formación e comercialización dos servizos ofrecidos por R.

R garante o exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dos datos facilitados. De igual xeito, comprométese, na utilización dos datos incluídos no ficheiro, a respectar a confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro. Pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación dos seus datos mediante solicitude escrita dirixida a R ao apartado de correos 2096, 15008, A Coruña, ou ben ao fax gratuíto 900.82.55.82 ou mediante correo electrónico a fala-con-R@mundo-R.net, indicando o seu nome e apelidos e achegando fotocopia do DNI e a petición en que se concrete a solicitude.