menú

comunicación a través da canle ética

O Grupo Euskaltel e R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. poñan á disposición do seus clientes, provedores e terceiros esta Canle Ética para que calqueira de eles, presidido pola boa fe:

  • poida comunicar, con garantías de seguridade e confidencialidade, presuntos feitos ou accións que consideren que poidan transgredir a normativa de actuación aplicable ao Grupo. Esta normativa pode ser tanto externa (lexislación e/ou regulación) como interna (normativa á que o Grupo se someteu voluntariamente, como Políticas propias, Código Ético, Instruccións de conducta ou outras).
  • poida solicitar información, consultar ou aclarar calquer cuestión relativa á normativa referida no paragrafo anterior en relación coa actividade exercida polo Grupo Euskaltel.

Esta canle non atenderá a cuestións, dúbidas ou reclamacións derivadas do suministro de produtos e/ou da prestación de servizos por parte de cada unha das sociedades do Grupo, nin a cuestións relativas ao Servizo de Atención ao Cliente.

Detállase no enlace ao documento Canle Ética o procedemento a seguir para realizar calqueira das accións referidas anteriormente a través da mesma.

O responsable do tratamento dos datos persoais que nos facilites a través deste formulario é R Cable y Telecable Telecomunicaciones, S.A.U. (a "Sociedade"), que os tratará coa finalidade de xestionar a comunicación que realices, ben sobre presuntos feitos ou accións que poidan transgredir a normativa externa e interna aplicable ao Grupo Euskaltel, ou ben para solicitar información, consultar ou aclarar calquera cuestión relativa a dita normativa en relación coa actividade exercida polo Grupo Euskaltel, ao que pertence a Sociedade, todo iso sobre a base do interese lexítimo da Sociedade de velar polo cumprimento da dita normativa.

Os teus datos persoais serán cedidos ás persoas do Grupo que integran a Comisión de Cumprimento normativo do Grupo Euskaltel e á Dirección de Auditoría interna do Grupo, encargada de xestionar o funcionamento da Canle Ética. Tes dereito a acceder, rectificar e suprimir os teus datos, así como outros dereitos, como se explica nos puntos 6.2.3 e 6.2.4. da Canle Ética.