menú

interfaces de servizo

o Real Decreto 1890/2000, de 20 de novembro (B.O.E. 289 publicado o 2 de decembro de 2000), aproba o Regulamento que establece o procedemento para a avaliación da conformidade dos aparatos de Telecomunicacións.

a presente información realízase en cumprimento do disposto no Capítulo II do Título II do citado Real Decreto, e coa finalidade e alcance establecidos en dito Regulamento. este Real Decreto corresponde á transposición ao ordenamento xurídico español da Directiva 1999/5/CE de 9 de marzo, sobre equipos terminais de telecomunicación e por tanto a documentación técnica aquí facilitada cobre así mesmo o disposto no artículo 4.2 de dita Directiva.

a presente información que se publica é a mesma que a facilitada por R á Secretaría de Estado de Telecomunicacións e para a Sociedade da Información do Ministerio de Ciencia e Tecnoloxía.

R detenta todos os dereitos sobre o contido desta información e resérvase o dereito a actualizala cando por causa oportuna o considere conveniente. Así mesmo, ten o Copyright da información obxecto de publicación e dereitos de Propiedade Intelectual conforme á lexislación vixente, polo que non se poderá reproducir total nin parcialmente, nin se poderá distribuír nin transmitir por ningún sistema ou medio, sen a autorización previa de R.

interfaces de servizo en R: